Vad är egentligen ekologiskt?

I den här artikeln tänkte jag gå in närmare på vad ekologiskt egentligen innebär. Begreppet kan ibland verka lite luddigt och det är inte alls säkert att alla som pratar om ekologiskt menar exakt samma sak. De flesta har antagligen bara en ungefärlig bild av vad som egentligen är ekologiskt, en bild av något naturligt, klimatvänligt och hälsosamt. Det här är ämnen som jag även kommer att återkomma till i framtida artiklar – hur är det egentligen med ekologiskt? Är det bra för klimatet, är det mer hälsosamt än andra alternativ, och kan ekologisk odling lösa några av dagens problem? Men för att kunna gå vidare till sådana frågor måste vi först reda ut vad vi menar när vi talar om ekologiskt!

Skillnad på ekologiskt och ekologiskt

Inledningsvis vill jag påpeka att det finns en viss skillnad mellan ekologiskt och ekologiskt. I inofficiella sammanhang kan ekologiskt betyda ganska mycket. För mig är det till exempel ekologiskt att odla sin egen mat i trädgården, på kolonilott eller i växthus – så länge man inte använder besprutningsmedel och andra kemikalier. Odlar du själv försvinner dessutom all transport som annars är nödvändig för att frakta produkterna från odlingarna, till affären och vidare hem till ditt kök. Men det är vanligtvis inte hemmaodling som åsyftas när man pratar om ekologisk. Därtill behöver ekologiskt inte nödvändigtvis vara förknippat med mat. Ekologiskt används även som begrepp inom till exempel byggande och teknik. Inom byggande innebär ekologiskt dels att man använder material som är framtaget på ett miljövänligt, humant och energisnålt sätt, utan att vare sig människor eller miljö kommit till skada, dels att byggnaden planeras och konstrueras på ett sådant sätt att den inte kräver lika mycket resurser. Bland annat kan tjockare, eller fler lager, glas i fönster vara ett bra sätt att spara energi på uppvärmning. Med ekologisk teknik menas kort och gott sådan teknik som är miljövänlig. Den ska vara resurssnål och ha en minimal inverkar på miljön, både under produktion och användning.

Ekologisk odling

Ekologisk odling
Ekologisk odling

Grundprincipen för ekologisk odling är att det ska vara så naturenligt som det bara går. Det här innebär bland annat att inga kemikalier får användas i odlingen. Det gäller såväl för gödsel som bekämpningsmedel – konstgödsel är alltså inte tillåtet inom ekologisk odling. Men grödorna behöver fortfarande näring, vilket innebär att bönderna behöver använda äkta naturgödsel från boskapsdjur. Att riktig gödsel används i ekologiska odlingar har fått många veganer att ta avstånd från det ekologiska, eftersom dessa odlingar kräver att människan fortsätter att göda upp och hålla boskap, vilket anses ohållbart och oetiskt ur ett veganskt perspektiv. Det kan tyckas vara emot grundprinciperna för det ekologiska, men faktum är att ekologisk odling riskerar att medföra att fler djur far illa och behandlas på ett onaturligt sätt. När det kommer till ekologiskt kött gäller att de djur som köttet är taget från matas med ekologiskt odlat foder. Det ska även till stor del vara egenodlat. En ekologisk köttbonde måste följaktligen ha mark för både boskap och odling av foder. Därtill är ett krav att antibiotika endast får användas mycket restriktivt. Det är bra, men borde egentligen gälla för all köttproduktion, eftersom antibiotikamedicineringen av boskap är en av anledningarna till ökad antibiotikaresistens hos bakterier.

Så, förhoppningsvis har vi nu lite bättre koll på vad som faktiskt menas med ekologiskt!