Klimatförändringar nuförtiden

Förbränning av fossila bränslen som kol alltid har påverkat jordens atmosfär. Men detta har blivit mycket större sedan den industriella revolutionen. Den främsta orsaken av  klimatförändringar är koldioxid. De kolisotoper som skapas genom att bränna fossila bränslen är utmärkande så att forskare kan skilja emellan dem och kolisotoper som skapats på andra sätt. Förbränning av fossila bränslen förbrukar syre eftersom det krävs för förbränning också.

Kolkretslopp och vattenkretslopp i jordens atmosfär är livsviktiga. Sedan 1980 har det varit en stor ökning av koncentrationen av koldioxid i atmosfären, särskilt sedan 2000. Koldioxid Koncentrationerna i atmosfären har ökat med 11 procent sedan 2000, när det var nära 370 ppm. Nu är koldioxidkoncentrationen för närvarande 412 delar per miljon (ppm). Metan Koncentrationerna har ökat drastiskt också med det mesta som inträffat sedan 1980. Förändringar i dessa kan orsaka förändringar i nederbördsmönstret, i var och hur växter växer, i tillägg eller förlust av havs- och inlandsis.

Värmeböljor och torka

Skogsbränder händer varje år men flera och längre värmeböljor skapar idealiska förhållanden för skogsbränder. Och det betyder att skogsbränder blir allt vanligare och allvarligare. Skogsbränder i den arktiska regionen är också anledning till oro. Enbart i juni 2019 släppte dessa bränder 50 megaton koldioxid ut i atmosfären. Dessutom frisläpper brinnande regnskog i Sydamerika och Afrika koldioxid. Den europeiska värmeböljan sommaren 2018 var särskilt skadlig, delvis eftersom den inte bara varade hela sommaren men också fram till tidig höst i många regioner. Nederbörden var obetydlig och stora delar av Sverige led av stora skogsbränder. Klimatförändringar ökar sannolikheten för torka och marken torkar snabb när temperaturen stiger. När permafrost smälter frisläpps stora mängder organiskt material som sedan nedbryter och ruttnar. Då frigörs det stora mängder växthusgaser som sätta ännu mer fart på förändringar.

Kraftig nederbörd

Kraftig nederbörd

Uppvärmningen kan orsaka extrem avdunstning eftersom en varmare atmosfär kan inneha mer vatten och det leder till mera och starkare regn- och snöstormar. 

Sedan kommer ovanlig mycket regn som inte sugas upp av marken på grund av att torrmark bilder skorpa. Då försämras markens förmåga att suga upp det efterfrågade vattnet. Allt större stormar och kraftiga regn dumpar mer vatten under en kort tidsperiod än den lokala infrastrukturen är utformad för att hantera. I värsta fall kan avrinningsvatten orsaka stora översvämningar. Regn från kraftiga oväder kan orsaka att sjöar och floder svämmar över och drunkna hela städer.

Havet

Jordens hav absorberar en stor mängd av den ökade atmosfäriska värmen som produceras genom utsläpp från förbränning av fossila bränslen. Högre halter av atmosfärisk koldioxid har lett till försurning av havet. När koldioxid upplöses i havsvattnet sänker det havets pH. Också när havsis smälter frisläpps stora mängder fräscht vatten i havet vilket påverkar havsströmmar. Skiftande havsströmmar kan orsaka flera problem i Norden. Idag håller golfström Sverige lagom varm under vintertiden. Försvagning av golfströmmen skulle vara katastrofrisk för Sverige. När havet uppvärmas bildas flera och stora orkaner och andra farliga oväder. 

Oreglerad resursutvinning har bidragit till klimatförändringar. Hela skogar har huggits ner utan tänk på framtiden till exempel. Det har allvarliga konsekvenser. Framtidens folk måste tänka mer hållbart för att kunna bromsa klimatförändringar.