Genmodifierad mat, GMO

En het potatis i eko-debatten, och matindustrin överlag, är genmodifierade organismer (GMO). Som det ser ut i dagsläget godkänns inte genetiskt modifierade grödor som ekologiska, men ämnet kan ändå vara intressant att diskutera här eftersom GMO kan komma att bli allt vanligare i framtiden – och GMO-produkter skulle även eventuellt kunna klassificeras som ekologiska om de framställs på ett i övrigt ekologiskt vis. Men vad är egentligen GMO? Hur fungerar GMO? Finns det risker med GMO? Och varför räknas sådana produkter inte som ekologiska? I den här artikeln ska jag försöka besvara dessa frågor, och även spekulera i vilken roll GMO kan få i framtida matproduktion.

Vad och hur?

GMO är som sagt en förkortning för genetiskt modifierad organism, eller genmodifierad organism. Alla levande organismer, djur som växter, har ett genetiskt material. Det genetiska materialet består utav en uppsättning olika gener, och generna bestämmer bland annat hur organismen växer, formas, utvecklas och beter sig. GMO innebär kort sagt att detta genetiska material har modifierats, alltså påverkats eller ändrats, på något sätt. Förändringar av det genetiska materialet sker förvisso naturligt, annars skulle arter inte kunna utvecklas, eller nya arter uppstå, men beträffande GMO gäller att människan på något sätt gått in och gjort medvetna, selektiva modifikationer som avviker från sådana förändringar som skulle kunna ske naturligt. Vi kan till exempel gå in i organismen och avlägsna specifika DNA-sekvenser. Utvecklingen inom GMO går ständigt framåt och nya metoder tillkommer. En metod som tagits fram på Umeå universitet är den så kallade CRISPR/Cas9-metoden. Med den här tekniken kan man införa punktmutationer i det genetiska materialet. Med CRISPR/Cas9 kan man med hög träffsäkerhet skapa förändringar precis där man vill i materialet. Ett annat sätt är att tillföra främmande DNA till ett genetiskt material för att på så vis förhoppningsvis överföra en specifik egenskap.

Fördelar med GMO

Fördelar med GMO
Fördelar med GMO

GMO används för att på något sätt förädla den gröda som modifieras, och de potentiella fördelarna kan vara många. Det används bland annat för att göra grödor mer resistenta mot både kyla och insekter. För att göra en gröda resistent mot insekter tillförs en gen från bakterien Bacillus thuringiensis som producerar en sorts gift. Samma gift används för att bespruta odlingar, men nu kan grödorna själva producera små mängder av giftet och angrips därför inte i samma utsträckning av insekter. Giftet är heller inte farligt för människor att få i sig via mat. Fördelen här är bland annat att giftet inte sprider sig till andra växter runt odlingarna, och därmed inte förstör all annan mat för insekterna. Med GMO är det även möjligt att göra grödorna större, eller minska mängden kärnor och dylikt – med satsningar inom GMO skulle vi rent tekniskt sett kunna äta blåbär stora som äpplen, eller kärnfria avokados, inom en snar framtid. Det finns alltså flera fördelar med GMO.

GMO och ekologiskt

I dag kan inte genmodifierade organismer klassificeras som ekologiska eftersom ekologiska odlingar strävar efter att producera maten så naturligt som möjligt – och att modifiera en organisms genuppsättning anses inte i linje med detta krav. Men när forskningen har kommit längre och definitivt kan säkerställa att GMO inte innebär några hälsorisker är det möjligt att situationen ändras. Kanske kan ekologiska odlingar av GMO-grödor vara en lösning som både värnar om miljön och mättar alla människor på planeten.

GMO och ekologiskt