Ekologiskt – hur är det med klimatet?

En av de främsta anledningarna till att allt fler väljer ekologiskt är för att medvetenheten om miljön ökar. Vårt sätt att leva har satt sina spår på både miljö och klimat, och orsakar redan stora miljöförändringar. Det är framför allt utsläppen av koldioxid, tillsammans med andra växthusgaser, som bidrar till den så kallade växthuseffekten. Växthuseffekten värmer upp planeten med enorma konsekvenser som följd – bland annat riskerar isen vid polerna att smälta, vilket skulle höja havsytan så mycket att flera stora städer dränks totalt. Men även utsläppet av andra gifter och gödningsmedel påverkar såklart miljön negativt. I den här artikeln ska vi se närmare på hur ett ekologiskt val kan påverka vår omgivning.

Klimatet

Vi måste inleda mellan att göra en uppdelning mellan miljö och klimat, för att rättvist kunna diskutera vilken påverkan ekologisk odling kan ha. Klimatet innefattar mer övergripande meteorologiska förhållanden, såsom temperatur, lufttryck, föroreningar i atmosfären och nederbörd. När vi talar om påverkan på miljö åsyftas istället den mer direkta omgivningen; föroreningar och övergödning i sjöar och vattendrag eller gifter som dödar fåglar, fisk, växter och insekter i naturen. När det handlar om klimatet är det omtvistat hur stor påverkan ekologiska odlingar faktiskt har jämfört med icke-ekologiska. Vissa hävdar att den något minskade skörden som ofta är ett resultat på ekologiska gårdar leder till att man behöver större odlingar, vilket också har en ökad inverkan på klimatet.

Ekologiska odlingar kräver dessutom mer arbete och ofta mer körtid med traktor på fälten – något som leder till stora mängder utsläpp. Men ekologiska gårdar som är mer eller mindre självförsörjande behöver inte frakta in lika mycket gödsel till åkrarna eller föda till djuren som icke-ekologiska gårdar, och därmed minskar de sina utsläpp av koldioxid på transporter. En annan klimatbov är konstgödsel, som genererar stora mängder växthusgaser under produktionen. Eftersom ekologiska odlingar inte använder konstgödsel är de även snällare mot klimatet ur detta hänseende.

Miljön

mindre gifter
mindre gifter

Vad gäller miljön finns mer entydiga fördelar med ekologiska odlingar. Den absolut största skillnaden är att grödorna inte besprutas med giftiga kemikalier för att hålla skadedjur borta. Det innebär också att inga gifter hamnar i naturen. Genom åren har en rad fall uppmärksammats då kemikalier från åkrar har resulterat i allvarliga konsekvenser för miljön och flera olika djurarter. Särskilt utsatta är insekter och vissa arter högt upp i näringskedjan. Bin har ofta drabbats hårt av gifterna, och hela kolonier har ibland utrotats, vilket även har förödande konsekvenser för växtlivet i området. Bina har en viktig roll som pollinerare i ekosystemet – cirka en tredjedel av all mat människan konsumerar beräknas vara pollinerad av bin. Utan bina tvingas bönderna i flera länder pollinera sina odlingar själva för hand. Ofta riskerar även fåglar att drabbas hårt. Bland annat rinner gifterna ut i havet och koncentreras i de fiskar som fåglarna äter. Gifterna kan då till exempel leda till att fåglarnas ägg påverkas – antingen att de bli obefruktade eller att skalet blir så tunt att det spricker. Utan nya ungar minskar såklart antalet fåglar snabbt. Runtom gårdarna dör även de insekter som annars skulle blivit mat till en mängd olika fåglar. Utan mat klarar sig inte heller fåglarna. Också beträffande gödslingen är ekologiska odlingar bättre eftersom mindre näring hamnar i sjöar och vattendrag. Annars är växtnäringen en stor miljöbov som resulterar i igenslammade sjöar och massiv algblomning i haven. Det finns alltså en hel del fördelar för både miljö och klimat med att välja ekologiskt!