Biodynamisk odling

Människor runt om i världen börjar bli mer och mer medvetna om vad de stoppar i sig vilket har gjort efterfrågan för vegansk mat och ekologiska råvaror större. Enbart i England räknar man med att efterfrågan för vegansk mat har ökat med hela 1250% det senaste året och detta har gjort att produktionen för biodynamisk och ekologisk odling har skjutit i höjden.

Men trots att biodynamisk odling blir en alltmer vanlig beteckning på kosten man kan finna i matvarubutikerna är många fortfarande osäkra på vad biodynamisk odling faktiskt innebär.

När började man odla biodynamiskt

Denna odlingsform började ta form redan under år 1924 och var någonting som Robert Steiner ofta pratade om i sina seminarium om jordbruk. Han hade en ny och revolutionerande världsbild när det kom till hur man skulle odla för att inte påverka jordens kretslopp eller ekosystem. Även om många ofta sammanknyter biodynamiska odlingar med ekologiska odlingar är de väldigt olika och biodynamiska jordbruk är mer genomtänkta och strikta till sitt tillvägagångssätt. Om man odlar biodynamiskt ser man odling som en helhet och som en individuell organism där allting samverkar och påverkar varandra. För denna form av odling är det också viktigt att man stärker jorden genom kompostering samt vallodling för att bevara en bra näringsnivå i marken.

Hur man använder de åtta preparaten

Om man ser till den praktiska skillnaden mellan ekologiska och biodynamiska jordbruk är det framförallt användandet av de åtta preparaten som är det kännetecken som skiljer de båda odling sätten åt mest. Dessa preparat är vad Robert Steiner ofta förespråkar om och som gav upphov till hela odlingsformen. Dessa åtta preparat är naturliga substitut till de konstgödsel som används vid andra odlingar och som innehåller gifter och kemikalier som ska göra skörden mer tålig.

Biodynamisk
Biodynamisk

Flera av de åtta preparaten tillreds genom att att man tar växter i olika former som man sedan komposterar i djurdelar. Då framförallt kohorn då det anses ge en extra karaktäristisk kraft till preparatet som ska hjälpa grödorna att gro bättre. De preparat som används är till exempel humus, brännässla, maskros, kisel och rölleka. Varje enskilt preparat blandas med gödsel för att ge näring åt jorden och plantorna man gror. Men då man använder djurdelar för att förädla preparaten som tillsätts i gödslet har det väckt upp en stor debatt om denna form av odling är lämplig för veganer eller inte. I detta faller anses det vara upp till var och en om man stödjer denna form av odlingsform som vegan eller inte. Fördelarna mot vanlig odling är helt klart att grödorna växer på ett mer naturligt sätt utan att man adderar några farliga kemikalier. Samt att man vid processen har hela jordens samverkan i åtanke.

Vad fyller preparaten för funktion

Preparaten som man tillreder och blandar menas fylla olika funktioner under odlingsprocessen. Man använder några av dem för att skapa en mer bördig jord. Andra använder man för att balansera svavel reaktionerna i marken och brännässlan sägs göra marken mer förnuftig. Vad man än har för åsikter vad gäller biodynamisk odling kan man ändå inte undgå att fascineras av innehållet och den hängivenhet som biodynamiska bönder ger till sin produktion.

Vad fyller preparaten för funktion