Ekologiskt Forum – ett nätverk för samverkan och utveckling

En mötesplats för alla som vill verka för en utveckling av den ekologiska produktionen och konsumtionen från jord till bord och för skapandet av ett långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion och -försörjning.

Ekologiskt Forum, som bildades 2002, är ett oberoende och politiskt obundet nätverk som bedrivs som en projektverksamhet hos Stockholm Environment Institute. Verksamheten ska bidra till en bred samverkan mellan aktörer för att öka kunskaperna och diskussionen om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat i samhället samt främja utvecklingen av ekologisk konsumtion och produktion.

Ekologiskt Forums verksamhet ska gynna en konstruktiv utveckling i livsmedelsproduktionens viktigaste framtidsfrågor där ekologisk produktion ses som ett innovationssystem som bidrar med kunskaper och metoder som är värdefulla för hela lantbrukets hållbara utveckling. Verksamheten ska också bidra till en positiv dynamik mellan det konventionella och det ekologiska lantbruket. Projektet belyser frågor om villkoren på kort och lång sikt för produktionen, forsknings-, utbildnings- och utvecklingsinsatser kring ekologiskt lantbruk och hela livsmedelskedjan samt likheter och skillnader i förhållande till konventionellt lantbruk.

Ekologiskt Forum arrangerar seminarier, konferenser och workshops där aktuella frågor diskuteras och förslag till strategier och åtgärder läggs fram och sprids. I aktiviteterna eftersträvas ett brett deltagande från hela sektorn. Såväl marknadsaktörer (detaljhandel, grossist, livsmedelsindustri, restaurang och storhushåll), som myndigheter och departement, forskning, organisationer och enskilda personer (lantbrukare, konsumenter m fl) bjuds in.

Ekologiskt Forum har en enkel organisationsform. Verksamheten bedrivs i projektform. Varje projekt genomförs av en för ändamålet särskilt utsedd arbetsgrupp. Ekologiskt Forum leds på ett övergripande plan av en styrgrupp sammansatt av personer från hela livsmedelskedjan. Styrgruppen beslutar om verksamhetens inriktning och innehåll inom de ekonomiska och andra ramar som givits projektet. Styrgruppen beslutar om budgeten samt följer upp den och den ekonomiska redovisningen i övrigt.

På det övergripande planet finns också en referensgrupp, med företrädare för olika delar av det ekologiska klustret. Referensgruppen har ingen formell beslutanderätt i Ekologiskt Forum men referensgruppens medverkan ger Ekologiskt Forum kunskaper och kompetens, som behövs i de olika projekten och ökar Ekologiskt Forums kontaktyta. Gruppen är därmed viktig för förankringen av Ekologiskt Forums verksamhet.

Styrgruppen: Ekologiska Lantbrukarna, KRAV, Saltå Kvarn, Naturskyddsföreningen.

Referensgruppen: SEI, LRF, Jordbruksverket, EPOK på SLU, Arla, Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Dagligvaruhandel.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss i Ekologiskt Forum med dina synpunkter, förslag och idéer till styrgruppen eller någon av projektledarna:

Inger Källander, inger.kallander@ekolantbruk.se Tel 070-633 6469
Anders Heimer, anders.v.heimer@telia.com Tel 070-528 8927

 

Comments are closed.